ÜNİVERSİTELER

FİLTRELE
Görüntülenmek İstenenler (max. 3 adet)
university

Anadolu Üniversitesi

Ulusal Patent Başvuru Sayısı

Rektör

Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN

Üniversite Projesi
Üniversite Temsilcisi

Özlem Sevinç TİGİN

otigin@anadolu.edu.tr

 

Sınai Mülkiyet Politika Belgesi
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

 

FİKRİ HAKLAR, TEKNOLOJİ TRANSFERİ ve BİLGİNİN TİCARİLEŞMESİ POLİTİKA VE ESASLARI

1. KAPSAM

Bu esaslar, Anadolu Üniversitesi bünyesinde ve/veya Üniversite personelinin dâhil olduğu ve altyapısı kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri ve bunların sonuçlarından doğabilecek fikir ürünleri ve fikri hak ile ilgili hususları kapsar. 
 

2. KAVRAMLAR
2.1. FİKİR ÜRÜNLERİ

Bu esaslarda yer alan Fikir Ürünleri kavramı; burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; markalar, yenilikçilik dahil buluşlar, endüstriyel tasarımlar, entegre devre topografyaları, internet alan adları, eserler, veri tabanları, bilgisayar yazılımları ile açıklanmamış bilgilerin korunması şeklinde tanımlanabilecek ticari sır ve benzeri diğer fikir ürünlerini de tanımlar. 
 

2.2. FİKRİ HAKLAR

Bu esaslarda yer alan fikri haklar kavramı burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere yaratıcısının yaratmış olduğu fikir ürünlerinin korunması ve/veya bu kapsamdaki sözleşmeler ile gelen haklardır. 
 

2.3. TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Bu esaslarda yer alan Teknoloji Transferi kavramı; burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere üniversitenin ve/veya araştırmacılarının sahip olduğu teknoloji, bilgi, birikim, know-how, tasarım, üretim yöntemleri ve sistemlerinin; faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü temin etmek için veya daha da gelişmesini ve yeni ürünler, uygulamalar, malzemeler ve prosesler yaratılmasını sağlamak amacıyla sözleşme temelli bir ilişki ile 3. taraflara devredilmesi ya da kullanımına izin verilmesi olarak kullanılır. 
 

2.4. BİLGİNİN TİCARİLEŞMESİ

Bu esaslarda yer alan Bilginin Ticarileşmesi kavramı; burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere üniversitenin ve/veya araştırmacılarının sahip bilgi setinin gelir sağlayacak şekilde endüstriyel ve/veya ticari bir amaç için uygulanması ve/veya sözleşme temelli bir ilişki ile kullanımına izin verilmesi olarak kullanılır. 
 

3. HAK SAHİPLİĞİ

3.1. Anadolu Üniversitesi’ndeki öğretim elemanlarının geliştirdikleri fikir ürünlerine dair tüm fikri haklar, önceden aksine bir sözleşme yapılmamış ise ilgili öğretim elemanına aittir. 

Öğretim elemanlarının üniversite yaşamındaki kendi bilimsel çalışmaları kapsamında hazırladığı makale, kitap vb. gibi çalışmalara Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında tanınmış haklar da, mali hakların kullanımına ilişkin önceden aksine bir sözleşme yapılmamış ise, kendilerine aittir. 

Bununla birlikte, söz konusu yeniliklerin geliştirilmesinde doğrudan ya da dolaylı olarak üniversitenin alt yapı olanaklarından yararlanılmış ise, ilgili öğretim elemanı Üniversiteyi gecikmeksizin bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu durumda Üniversite, ilgili fikir ürünlerinden herhangi bir gelir elde edilmesi halinde, kendi katkısını aşmayacak, ancak her durumda öğretim elemanının haklarına zarar vermeyecek uygun bir bedel talep etme hakkını saklı tutar. 

3.2. Geliştirmeye dair fikri hakların tespit edilmesi, korunması ve ticarileştirilmesini talep eden öğretim elemanları, kendilerine ait olan buluş, tasarım, eser veya diğer fikir ürünlerini herhangi bir ortamda açıklamadan veya yayınlanmadan, fikir ürününü yeterince açık ve tam yazılı biçimde tanımlanmış olarak Üniversitenin ilgili birimine başvurmalıdır. Bu süreçte öğretim elemanları Üniversitenin bu hususla ilgili altyapı olanaklarından faydalanabilir. 

3.3. Anadolu Üniversitesi’nin ve/veya araştırmacılarının sahip olduğu teknoloji ve/veya bilginin dışarıya aktarılması veya kullandırılması esasları düzenlenecek sözleşme ile belirlenir. Bu durumda sözleşme esaslarını belirlemek ve onaya sunmak üzere Anadolu Üniversitesi’nin Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) yetkili kılınmıştır. 

Ancak, ARİNKOM, Anadolu Üniversitesi veya Üniversitenin öğretim elemanını temsilen yaptığı görüşmelerde şayet fikir ürünlerine konu olan bir husus varsa öğretim elemanının hak sahipliği %50’den aşağı olmayacak şekilde üçüncü kişilerle görüşmeleri sürdürecektir. 

Aşağıdaki koşullarda geliştirilen fikir ürünlerine yönelik haklar doğrudan üniversiteye aittir. Bu geliştirmelerin fikri bir hakka konu olması durumunda değerlendirilmek üzere, herhangi bir ortamda açıklamadan veya yayınlanmadan önce yeterince açık ve anlaşılır biçimde tanımlanarak ARİNKOM’a bildirilmesi gerekmektedir. 

• 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda tanımlanmış “öğretim elemanı” kapsamı dışında kalanların geliştirdiği fikir ürünleri, 
• Üniversite – Sektör işbirliği çerçevesinde ve/veya devlet destekli yürütülen projeler kapsamında geliştirilen fikir ürünleri. 
 

4. USUL, İLKE VE ESASLAR

Hak sahipliğine ilişkin yukarıda açıklanan çerçevede, geliştirilen fikri hak gecikmesizin ARİNKOM’a bildirilir. İlgili bildirimi takiben ARİNKOM, bildirimin alındığını başvurana derhal iletir ve alındığı tarihten itibaren üç ay içinde değerlendirip, sonucun başvurana bildirilmesini sağlar. 

Üniversitenin, ilgili geliştirmeye yönelik olumsuz bir karar alması durumunda Üniversitenin konuya ilişkin sorumluluğu ve olası hak sahipliği sona erer ve ilgili fikir ürünü, geliştiren lehine serbest kalır. 
 

5. PAYLAŞIM ESASLARI
5.1. HAK SAHİPLİLİĞİNİN ÜNİVERSİTEYE AİT OLMASI

Üniversitenin öğretim elemanı tarafından yapılan buluş ve/veya geliştirmeye dair kararının olumlu olması durumunda, Üniversite ile öğretim elemanı arasında süreçlerdeki hak ve yükümlülüklerin tespitine ve gelirin paylaşımına yönelik bir sözleşme imzalanır. 

Sözleşme sürecinden sonra ARİNKOM doğrudan veya dış destek almak suretiyle konuya yönelik fikri hak koruması konusunda belgelendirme, projelendirme, ticarileştirme vb. süreçler için gerekli çalışmaları yapar ve sonuçlandırır. 

Geliştirmeye yönelik ticarileştirme faaliyetleri sonucu bir gelir elde edilmesi durumunda, öğretim elemanına, üniversite tarafından vergiler dahil tüm giderler sonrası geriye kalan tutar üzerinden hesaplanmak üzere, aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde genel üzerinden pay verilir. 
 

Genel Toplam Gelir Miktarı (TL) Araştırmacı(lar) nın Net Gelir’den Aldığı Pay (%) Üniversite’nin Net Gelir’den Aldığı Pay (%)
0 - 50.000 90 10
50.001- 100.000 80 20
100.001-250.000 70 30
250.001 - ve üzeri 60 40
5.2. ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJE SÖZLEŞMELERİ

Üniversite - Sektör İşbirliği çerçevesinde, şirketlerle ortak yürütülen projelerde, şirket ile yapılan sözleşmedeki hükümler esastır. Ancak gerçekleştirilen çalışma sonuçları nedeniyle ortaya çıkan fikri hakların (patent, endüstriyel tasarım vb.) paylaşım esaslarında ve ilgili fikri hakların ticarileşmesi sonucu elde edilecek gelirlerde üniversitenin payı, konuya yönelik vergiler dahil tüm giderler sonrası kalan tutar üzerinden hesaplanmak üzere %50’den az olamaz. 

İstisna olarak, şirketle yapılan işbirliği projelerinde üniversiteye proje bedeli olarak olası fikri hak gelirlerini de dikkate alan bir ödeme yapılması durumunda üniversite fikri hak payında ödeme miktarına bağlı olarak değişiklik yapılabilir. 
 

5.3. ARİNKOM HİSSESİ

Anadolu Üniversitesi’nin ve/veya araştırmacılarının sahip olduğu teknoloji ve/veya bilginin dışarıya aktarılması ve/veya kullandırılması sonucu elde edilecek gelirin %15’i ARİNKOM hissesi olarak ilgili hesaba aktarılır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi’nin yer aldığı uluslararası projelerden sağlanacak gelirlerden gelen kurum hissesinin %45’i ve ulusal projelerden gelen kurum hissesinin %25’i (Rektörlük Payı’nın %50’si) ARİNKOM’un kullanımına bırakılır. 
 

6. YÜRÜRLÜK

Anadolu Üniversitesi Fikri Haklara Yönelik Politika ve Esaslar, Yönetim Kurulu Kararı/Onayı ile Üniversite’nin tüm birimlerine esas teşkil etmesi/ışık tutması amacıyla belirlenmiştir. 

       

Teknoloji Transfer Ofisi ve sorumlusu

 

  Ad-Soyad Unvan Adres Telefon E-posta 
1 Mehmet Hakan DAĞ TTO Yöneticisi Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO 0 222 335 0886 mehmethakandag@anadolu.edu.tr
2 Prof.Dr. Ender SUVACI Proje Yürütücüsü Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO 0 222 335 0886 esuvaci@anadolu.edu.tr
3 Rabia TAŞ TTO Yönetici Yardımcısı Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO 0 222 335 0886 rabiatas@anadolu.edu.tr
4 Orkun BAŞKAN TTO Yönetici Yardımcısı Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO 0 222 335 0886 orkunbaskan@anadolu.edu.tr
5 Evrim Derya DEĞİRMENKAYA İdari ve Mali İşler Koordinatörü Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO 0 222 335 0886 eddegirmenkaya@anadolu.edu.tr
6 Sanem MOĞULKOÇ Tanıtım ve Etkinlikler Koordinatörü Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO 0 222 335 0886 nsmogulkoç@anadolu.edu.tr
7 Olcay SEVİK Projeler Koordinatörü Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO 0 222 335 0886 olcaysevik@anadolu.edu.tr
8 Banu GÜLTEKİN KOCAMAN Projeler Koordinatörü Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO 0 222 335 0886 banugultekinkocaman@anadolu.edu.tr
9 Gülçin AVUL USİ Koordinatörü Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO 0 222 335 0886 gulcinavul@anadolu.edu.tr
10 Sermihan TÜRKER USİ Koordinatörü Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO 0 222 335 0886 sermihanturker@anadolu.edu.tr
11 Yeliz ERKOÇ ANATEK A.Ş. Genel Müdürü USİ Koordinatörü Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO 0 222 335 0886 yerkoc@anadolu.edu.tr
12 Özlem SEVİNÇ TİGİN  Fikri Haklar ve Ticarileştirme Koordinatörü Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO 0 222 335 0886 otigin@anadolu.edu.tr
13 Burçak İLTER TİMURÇİN Girişimcilik Koordinatörü Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO 0 222 335 0886 bitimurcin@anadolu.edu.tr
14 Aynur GÜNEŞ KAHRAMAN Girişimcilik Koordinatörü Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO 0 222 335 0886 aynurgunes@anadolu.edu.tr
15 Burcu UĞUR Girişimcilik Koordinatörü Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO 0 222 335 0886 bugur@anadolu.edu.tr
16 Uğur ACAR Kalite Sistem Koordinatörü Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO 0 222 335 0886 uguracar@anadolu.edu.tr
17 Prof.Dr. Mustafa Ersan PÜTÜN  Danışman Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO 0 222 335 0886 eputun@anadolu.edu.tr
18 Mahmut KİPER Danışman Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO 0 222 335 0886 mahmut.kiper@gmail.com
19 Yrd. Doç. Dr. Burak Tuğber TOSUNOĞLU Danışman Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO 0 222 335 0886 ttosunoglu@anadolu.edu.tr
20 Yrd. Doç. Dr. Haluk YAPICIOĞLU Danışman Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO 0 222 335 0886 hyapicioglu@anadolu.edu.tr
21 Burak ELİTEZ Evrak Hazırlama ve Takip Sorumlusu Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO 0 222 335 0886 burakelitez@anadolu.edu.tr
22 Elif ÇATALKILIÇ Ön Büro Sorumlusu Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO 0 222 335 0886 elifcatalkilic@anadolu.edu.tr

Mehmet hakan DAĞ

mehmethakandag@anadolu.edu.tr

 

Bilgi Doküman Birimi Sorumlusu

 Özlem Sevinç TİGİN

otigin@anadolu.edu.tr

Sınai Mülkiyetle ilgili Akademik Yükseltme Kriterleri

10- Fikri ve Sınai Haklar

a)  Tescil edilmiş patent (İncelenerek Patent Verilme Sistemi): ................300

b) Henüz tescillenmemiş ancak Uluslararası Araştırma Ofislerinden

(PCT, EPO ve benzeri) araştırma raporu (buluşun yeni olduğuna dair)

alınmış patent başvurusu: ……………….. 200                 

c) İncelemesiz Patent Verilme Sistemi ile Tescil Edilen Patent:. ………….... 150

d) Yayınlanmış Faydalı Model:  ……………….   100 

Dersler